Křesťané proti kriminalizaci chudých - otevřený dopis poslancům PSP ČR, TZ

7. 2. 2021

čas čtení 17 minut

tisková zpráva


Praha, 7. února 2021 - Řada osobností z křesťanského prostředí i organizací věnujících se sociální práci dnes adresovala otevřený dopis poslancům a poslankyním PSP ČR ve věci novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Návrh změny zákona (kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), který by umožnil zabavovat část sociálních dávek jako trest za spáchání drobných přestupků, by tento týden měl ve sněmovně postoupit do druhého čtení (podle všeho již 9. února).


Otevřený dopis novelu ostře kritizuje za její sociální necitlivost. Zejména v době covidové pandemie, kdy nízkopříjmové rodiny s dětmi již žijí na samé hranici pádu na úplné sociální dno, by jim tato novela ještě významně přitížila tím, že by umožnila exekučně zabavovat i tak elementární sociální dávky, jako jsou doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí.


Signatáři z řad křesťanů se tak připojují k apelu Institutu pro sociální inkluzi a v otevřeném dopisu poslancům píší: „Podle odborníků na sociální práci novela představuje nebezpečný sociální experiment, který sociální politiku de facto nahrazuje politikou trestní.Autoři dopisu upozorňují mj. na to, že předkladatel novely poslanec Bauer navrhuje, aby část podpory bylo možné odejmout nikoliv až po třech proviněních, ale hned napoprvé, bude-li mít obec pochybnosti o „způsobilosti pachatele k nápravě“.


Signatáři se odvolávají na odborníky na sociální práci, podle kterých návrh nevychází z expertízy založené na datech a zkušenostech odborníků z praxe, nerespektuje lidskou důstojnost sociálně vyloučených a ve svém důsledku povede ke snížení dostupnosti základní sociální ochrany.


Otevřený dopis podpořily organizace jako Armáda spásy, Ekumenická akademie, ředitelka neziskové organizace Cesta domů, ředitel Diakonie Praha. Z výrazných osobností křesťanského světa např. duchovní a VŠ pedagog prof. Tomáš Halík, farář a chartista Zdeněk Bárta, nemocniční kaplan Pavel Kuneš, spisovatel Marek Šindelka, řada sociálních pracovníků, duchovních a učitelů napříč jednotlivými křesťanskými denominacemi.


Ve svém apelu na zákonodárce, aby návrh zákona odmítli, varují před kriminalizací chudoby v době, kdy je společnost otřesena covidovou pandemií a vyzdvihují solidaritu jako jedinou možnou cestu z této mnohovrstevnaté krize. „Bude-li zákon přijat, přispěje ke stavu, v němž je demokracie jen pro některé, a lidská důstojnost chudých, slabých a zranitelných bude ještě více pošlapávána. Společnost, otřesená covidovou epidemií, se začne rozkládat ještě víc. Jako křesťané a křesťanky chceme být s takto vylučovanými spoluobčany solidární. Protestujeme proti této asociální zákonodárné iniciativě a důrazně varujeme před jejími důsledky“, uzavírají signatáři dopisu.


 


Tomáš Trusina


Hana Blažková


* * *


Křesťané proti kriminalizaci chudých

Otevřený dopis poslancům a poslankyním PSP ČR k novele zákona o pomoci v hmotné nouziPoslanecká sněmovna bude v nejbližší době projednávat návrh zákona (kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), který by umožnil zabavovat část sociálních dávek jako trest za spáchání drobných přestupků. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi je přepracovanou verzí dva roky starého návrhu ODS, který mezitím prošel přepracováním MPSV a který ke schválení doporučil sněmovní sociální výbor. Novela, pod níž se podepsali občanští demokraté Jan Bauer, Jana Černochová nebo stranický předseda Petr Fiala, počítá s tím, že příjemci sociálních dávek by o tuto podporu mohli na tři měsíce přijít tehdy, spáchají-li opakovaně přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku. Návrh zákona také stanoví pořadí, ve kterém se mají doposud nezabavitelné dávky snižovat. V § 4a odst. 2 se praví: Doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí lze snížit i opakovaně na dobu více měsíců po sobě, dokud všechny pokuty za vybrané přestupky, oznámené příslušné krajské pobočce Úřadu práce, nebudou uhrazeny; Nejdříve se sníží doplatek na bydlení, a nestačí-li to, sníží se příspěvek na živobytí. Částka, o kterou bude dávka z důvodu úhrady pokuty za některý z přestupků snížena, se nově stane příjmem obce.


Podle odborníků na sociální práci novela představuje nebezpečný sociální experiment, který sociální politiku de facto nahrazuje politikou trestní a který řadu lidí, kteří se už teď neobejdou bez pomoci, uvrhne do ještě větší bídy a ilegality. Z hlediska tolik proklamované rozpočtové odpovědnosti navíc v posledku bude znamenat mnohem větší výdaje pro stát, stejně jako nevyhnutelný nárůst kriminality.


Odbornice Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi k tomu říká: V případě přestoupení vyhlášek obcí půjde ale převážně o porušování nápadů místních zastupitelů, které nezřídka končí zrušením ze strany ministerstva vnitra pro svou nezákonnost, případně Ústavním soudem pro neústavnost. Všichni si jistě vybaví neslavné konce zákazů sezení mimo lavičky nebo vynášení nábytku před dům adresované zpravidla jen občanům vyhrazených částí měst.


Dalšími důvody k exekuci bude nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce a zanedbávání péče o něj, jež spočívá v neomluveném zameškání více než sta hodin během jednoho školního roku. Zákonodárci se přitom odkazují na neexistující ustanovení školského zákona, neboť ten se o trestu za absenci při stanoveném počtu hodin vůbec nezmiňuje.


Alena Zieglerová to komentuje: V oblasti péče o děti je navrhováno trestat nezapsání dítěte do školy, za což je ve školském zákoně pokuta pět tisíc, která tak bude moci být nezodpovědným (nebo neinformovaným) rodičům stržena z dávek, aby obohatila obecní kasu. Za 100 neomluvených hodin za pololetí má pak přijít další sankce pět tisíc, byť nic takového už školský zákon neobsahuje. Děti jsou podle něj omlouvány rodiči, takže půjde de facto o pobídku, aby rodiče svým dětem záškoláctví omlouvali, protože jinak rodina nebude mít co jíst a kde bydlet. Promyšlené.


Předkladatel novely poslanec Bauer současně navrhuje, aby část podpory bylo možné odejmout nikoliv až po třech proviněních, ale hned napoprvé, bude-li mít obec pochybnosti o způsobilosti pachatele k nápravě“.


V těchto dnech půjde novela do druhého čtení a vzhledem k tomu, že prvním čtením, které proběhlo na konci předminulého roku, prošla velmi hladce (pro její zamítnutí se vyslovilo jen čtrnáct poslanců), lze se důvodně obávat, že tento zákon kriminalizující chudé bude schválen.


Bude-li zákon přijat, přispěje ke stavu, v němž je demokracie jen pro některé, a lidská důstojnost chudých, slabých a zranitelných bude ještě více pošlapávána. Společnost, otřesená covidovou epidemií, se začne rozkládat ještě víc. Jako křesťané a křesťanky chceme být s takto vylučovanými spoluobčany solidární. Protestujeme proti této asociální zákonodárné iniciativě a důrazně varujeme před jejími důsledky.Tomáš Trusina, farář

Jan Bierhanzl, filosof a vysokoškolský učitel
Otevřený dopis podporují tyto organizace a osobnosti


Jan Černý, sociální pracovník

Václav Kučera, sociální pracovník

Marie Beďačová, účetní

Pavla Kluzáková, personalistka

Kateřina Dosoudilová, sociální pracovnice

Ruth Šormová, ředitelka neziskové organizace

Jana Němcová, terénní sociální pracovnice

Jana Jindrová, učitelka v.v.

Renata Bolechová, dluhová poradkyně

Monika Bartoníková, dluhová poradkyně

Jaroslav Baloun, terénní pracovník

Jarmila Schreiberová, odborná sociální pracovnice

Petra Lelovičová, sociální pracovnice

Hana Blažková, doktorandka literární vědy

Natálie Lisová, sociální pracovnice

Lenka Šindelářová, dluhová poradkyně

Eva Ždímalová, učitelka

Jan Němeček, sociální pracovník
Weronika Lipšová, dluhová poradkyně

Václav Orcígr, sociolog a ekolog

Layla Bartheldi, studentka

Eliška Hudcová, učitelka na VOŠ sociálně pedagogické

Mária Jakubovie, komunitní pracovnice

Anna Remešová, redaktorka časopisu o výtvarném umění

Radka Lišková, právník, odborný sociální poradce

Františka Schormová, amerikanistka

Robert Krumphanzl, nakladatel

Dana Zimová, fundraising - péče o dárce

Veronika Bolechová, učitelka v mateřské škole

Petr Hruška, farář Římskokatolické farnosti Cheb

Soňa Stará, analytička

Lubica Kotoučková, ekonomka

Iva Chaloupková, dluhová poradkyně

Petr Wija, analytik

Markéta Adamová, administrativní pracovnice

Zdeněk Bárta, duchovní

Jana Zbožínková, sociální pracovnice

Alžběta Trusinová, PR manažerka

Filip Němeček, jáhen

Pavel Klinecký, českobratrský evangelický farář

Jakub Suchel, ředitel Diakonie Praha

Ester Čašková, evangelická farářka

Tomáš Matějovský, evangelický farář

Anna Šourková, nemocniční kaplanka

Anna Hejlová, vysokoškolský pedagog

Michal Vogl, evangelický farář

Matěj Opočenský, evangelický farář

Jakub Žárský, ekolog

Viktor Žárský, biolog

Jiří Šamšula, duchovní
Perla Kuchtová, VŠ učitel

Jan Rybnikář, učitel

Zdeněk Šorm, českobratrský evangelický farář

Jaromír Křivohlavý, stavař

Jana Trusinová, pěstounka

Tomáš Molnár, evangelický farář

Eva Rybnikářová, učitelka

Zdenka Sokolíčková, antropoložka

Ondřej Halama - evangelický duchovní a pedagog

Kateřina Hůlová, sociální pracovnice

Martina Špinková, malířka

Martin Prudký, teolog, VŠ učitel

Michal Plzák, nakladatel a vysokoškolský pedagog

Filip Keller, evangelický farář

Tomáš Cejp, výtvarník, evangelický farář

Armáda spásy v České republice, z.s.

Petr Pazdera Payne

Petr Brodský, evangelický farář v.v.

Samuel Hejzlar, evangelický farář

Jonatan Hudec, evangelický farář

Jana Špinarová, administrativní pracovnice

Hana Kolbe, grafička

František Hodík

Tomáš Halík, duchovní a VŠ pedagog

Lenka Štýbrová, knihovnice

Lubomír Červenka, evangelický farář

Marta Melka Suchá, pedagožka

Dan Ryšavý, sociolog, VŠ učitel

Josefína Hudcová, studentka

Pavla Dusová, kuchařka

Zdeněk Kousal, fundraiser

Michal Kitta, farář

Jiří Ort, farář

Jan Rataj, matematik, VŠ učitel

Alexandra Jacobea, evangelická farářka

Zdeněk Beneš, pedagog v.v.

Lukáš Klíma, farář

Pavel Navrátil, sociolog, sociální pracovník, VŠ učitel

Tomáš Starý, technik

Václav Španihel, šafář a klíčník

Jakub Doležel, teolog, VŠ učitel

Tomáš Sirovátka, VŠ učitel

Petra Štěpová, koord. pomoci pečujícím

Agnieszka Zogata Kusz, VŠ učitelka

Jaroslav Jáchym Gondáš, učitel ZŠ

Mirka Nečasová, VŠ učitelka

Vendula Trusinová, t. č. na rodičovské dovolené

Václav Semilský t.č. Důchodce

Pavel Šebesta, evangelický farář

Jitka Navrátilová, VŠ učitelka

Michael Pfann, evangelický farář

Martin Fér, evangelický farář

Ondřej Hora, VŠ učitel

Richard Kolbe, copywriter

Miroslav Erdinger, evangelický farář, lektor pracovníků sociálních služeb

Eliška Erdingerová, pastorační pracovnice

Václav Peřich, důchodce

Šárka Grauová, portugalistka, VŠ učitelka

Eva Šormová, farářka

Lucie Kubečková, učitelka

Vlasta Dufková, překladatelka

Marta Sedláčková, evangelická farářka

David Sedláček, evangelický farář

Tomáš Fér, VŠ učitel

Lydie Férová, žena v domácnosti

Josef Bartošek, evangelický farář

Pavel Kalus, evangelický farář

Pavel Čmelík, farář v Leskovci

Eva Keřkovská, důchodkyně

Pavel Keřkovský, českobratrský farář a učitel VŠ

Jan Mašek, fyzik

Ondřej Stehlík, farář Rutgers Presbyterian Church na Manhattanu v New Yorku

Daniela Hamrová, referentka

Blanka Nová, sociální pracovnice

Kateřina Vysloužilová, koordinátorka pomoci pečujícím

Mariana Sindelková, historička umění

Hana Buddeus, historička umění

Magdalena Opletalová, ředitelka v neziskové organizaci

Jana Jebavá, grafička a editorka

Monika Punová, VŠ pedagog

Monika Höklová, jednatelka společnosti

Anne-Laure Fantová, učitelka

Dana Svobodová, překladatelka a VŠ učitelka v. v.

Ekumenická akademie, z. s., Karolína Silná - ředitelka

Veronika Kučíková, právnička

Monika Bártová, koord. pomoci pečujícím

David Pfann, urbanista

Hana Ryšavá, hudebnice, SŠ učitelka

Petr Loukota, referent prodeje

Elena Strupková, herečka, psychoterapeutka

Pavel Kuneš, nemocniční kaplan

Anna Housková, VŠ učitelka

Jan Keřkovský, evangelický farář ok

Jana Keřkovská, lékařka

Helena Tyburcová, knihovnice

Mgr. Zuzana Bruknerová, loutkoherečka

Pavol Bargár, teológ

Michaela Bartošková Kružíková, účetní, soc. pracovnice

Pavla Jandečková, evangelická farářka

Martin Bednář, ředitel CARITAS - VOŠs Olomouc

Miroslava Nulíčková, učitelka v důchodu

Klára Kabíčková, učitelka

Kateřina Vojkůvková, japanolog

Vladimir Hynek, vš pedagog v důchodu

Petra Povolná, sociální pracovnice

Julie Glasslová, pracovnice ve výrobě

Jana Melicharová, učitelka angličtiny

Marie Stolařová, v důchodu

Milan Ryšavý, technik

Hana Šilarová, porodní asistentka

Ivana Macháčková, vědecká pracovnice v důchodu

Radka Semilská, zdravotní sestra

Štěpán Muchka, IT vedoucí

Eva Kubíčková, vyučující na VOŠ

Miloslava Šotolová, vyučující na VOŠ

Jan Oukropec, programátor
Jakub Kašpar, laický evangelický kazatel

Ondřej Baláš, sociální pracovník

Marie Badalová, koordinátorka praxí na VOŠ

Jana Pištěková, ekonom

David Balcar, farář

Petra Chovancová, vyučující na VOŠ

Růžena Vrajová, důchodce

Miroslava Petřeková, vyučující na VOŠ

Marta Zemánková, evangelická farářka

Petra Pospíšilová, učitelka

Petr Turecký, farář

Jiří Silný, teolog v důchodu

Lenka Michalíková, speciální pedagožka

Jaroslav Šotola, vysokoškolský pedagog, antropolog

Tereza Chrbolková, sociální pracovník, neurofeedback terapeut

Petra Šubrtová, právník

Jiří K. Jurečka, grafik

Jan Plecháček, evangelický farář

Jan Fukala, sociální pracovník

Romana Hinerová, nezaměstnaná

Heřman Chromý, důchodce
Matěj Šulc, student

Petr Krása, sociální pracovník

Dobromil Hušek, důchodce

Pavel Veselý, fotograf a publicista, senior

Lydie Veselá, sociální pracovnice, seniorka

Tomáš Bísek, evangelický farář v.v.

Daniela Bísková, lektorka angličtiny v.v.

Miroslava Fůrová, archivářka

Máša Cimr, administrativní pracovnice

Břetislav Čechmánek, právník v.v.

Jitka Šturmová, datový analytik

Hana Pfannová, farářka a technická redaktorka

Marie Šindelková, sociální pracovnice

Ludmila Böhmová, doktorandka

Magdalena Šipka, básnířka

Dan Žárský, ředitel neziskové organizace

Havlas Marek, živnostník

Petr Pijáček, sociální pracovník

Marek Šindelka, spisovatel

Jana Johnová, sociální pracovnice

Olga Mrázková, evangelická farářka

Tomáš Růžička, fyzik - důchodce

Jitka Růžičková Lancingerová, důchodkyně

Lubomír Tichý, radiologický asistent

Jan Kreisinger, inženýr elektroniky

Jelena Radojević, pedagogická pracovnice

Pavel Ruml, farář ČCE

Tomáš Litera, občan

Daniela Ženatá, důchodkyně

Jana Turecká, důchodkyně

Miroslav Pail, invalidní důchodce
Rudolf Vévoda, historik

Marie Ortová - učitel VOŠ

Filip Sedlák, duchovní

Kateřina Růžičková, asistentka pedagoga

Radim Žárský, duchovní a učitel

Ester Miffková, sociální pracovnice

Hanuš Härtel, architekt

Daniel Heller, psycholog a vysokoškolský učitel

Marie Růžičková, studentka

Mirjam Růžková, důchodkyně

Magdaléna Trgalová, evangelická farářka

Miroslav Melichar, SŠ učitel v důchodu

Zora Knížková, sociální pracovnice

Lenka Ridzoňová, evangelická farářka

Daniel Molnár, projektový manažer SFŽP ČR

Jakub Šilar, geofyzik

Marta Študentová, grafička a průvodkyně cest. ruchu

Adela Michková, sociální pracovnice, akademický pracovník, pedagog VŠ

Richard F. Vlasák, evangelický vikář, historik a novinář

Lenka Freitingerová, evangelická farářka

Ivana Freitingerová, studentka sociální práce

Benjamin Roll, student evangelické teologie

Jarmila Rollová, učitelka na VOŠ sociální práce

Kateřina Tichá, lékařka

Veronika Sokolová, učitelka v mateřské škole

Jana Rollová, SŠ učitelka, t.č. na mateřské dovolené

Matouš Heller, administrativní pracovník

Lucie Stephens, zdravotní sestra

Ondřej Novotný, student sociologie

Jana Škubalová, terénní sociální pracovnice

Magdalena Hellerová, živnostník

Michael Heller, student Ekonomie a financí

Alice Brodská Pištorová, sekretářka

Květa Jechová, historik a sociolog

Eva Javornická, knihovnice

Petra Horová, VŠ učitelka

Rostislav Tvrdík, hudebník

Rut Bízková, konzultantka

Honza Bízek, analytik

Jan Dospiva, úředník

Dan Vykoukal, sociální pedagog

Eliška Žáková, produkční

Hana Čermáková, hudebnice, SŠ učitelka

Stanislava Hřebíčková, překladatelka

Vladislav Bízek, konzultant

Martin Pánek, sociální pracovník

Filip H. Härtel, VŠ a SŠ pedagog

Adéla Pfannová, sociální pracovnice

Pavel Jungwirth, vědecký pracovník

Ivana Hellerová, lektor na VŠ

Silvie Humlová, ekolog

Vít Pokorný, konzultant

Hana Petáková, pracovník v sociálních službách

Václav Jandečka, důchodce

Martin Halama, supervizor

Jaroslava Bláhová, zdravotní laborantka

Zvonimír Šorm - farář

Alois Křišťan - VŠ a VOŠ pedagog

Jakub Trusina, IT specialista

Rút Benešová, překladatelka

Františka Škárková, důchodkyně

Lia Valková, emeritní synodní kurátorka ČCE

František Plecháček, evangelický farář

Jan A. Dus, klasický filolog

Petra Marková, učitelka MŠ

Michal Marek, vedoucí montér

Dana Tichá, Rychnov nad Kněžnou

Jitka Stiessová, úřednice, Olomouc

Denisa Smrčková, studentka, Olomouc

Zdeňka Plecháčková, dopravní inženýrka, matka na rodičovské “dovolené”

0
Vytisknout
3188

Diskuse

Obsah vydání | 9. 2. 2021