Američané, kteří touží po Caesarovi

12. 4. 2024

čas čtení 17 minut
Nová pravice považuje vládu silné ruky za lék pro naši dobu. Zde je důvod, proč se mýlí, píše Jeffery Tyler Syck.

7. prosince 43 př. n. l. se římský státník a filozof Marcus Tullius Cicero ocitl na útěku ze státu, kterému zasvětil celý svůj veřejný život. Ve snaze dostat se k oceánu, kde čekala loď, družina jeho věrných otroků, kteří se stali strážci, nesla senátorovy svršky přes zmrzlou zem. Na půli cesty k cíli přepadla uprchlíky legie římských vojáků a vydala rozkaz k okamžité popravě Cicerona. Cicero se ani zdaleka nebránil, dobromyslně vystrčil krk a údajně prohlásil: "Na tom, co děláte, není nic řádného, vojáku, ale pokuste se mě pořádně zabít."

To byla jen jedna epizoda v brutálním potlačování římských zastánců svobodné vlády. O několik dní dříve se Octavianus Caesar, budoucí císař Augustus, spojil se dvěma bývalými nepřáteli, aby fakticky ukončili římskou republiku ve prospěch despotické vlády. Ciceronova smrt byla výmluvným prologem útlaku, který charakterizoval následující staletí římské civilizace: Věk césarismu.

Vzhledem k děsivým okolnostem, za nichž se zrodila, je šokující si představit, že by dnes žijící někdo mohl podporovat politickou filozofii, která se nazývá césaristickou. Ale v intelektuální ekosféře krajní pravice to dělá hned několik lidí. Politický teoretik a prominentní Trumpův poradce Michael Anton naznačil, že americký Caesar by mohl být nevyhnutelný. Krajně pravicový blogger Charles Haywood otevřeně volá po césaristické vládě. Vlivný katolický časopis First Things poskytl vášnivou obhajobu císaře Augusta. Jako izolovaná tato prohlášení nejsou tak děsivá – ale reprezentují širší odklon od svobodné vlády na pravici, který sdílí znepokojivé ideologické paralely s pádem Římské republiky. Chceme-li zachovat americkou demokracii, je důležité porozumět současnému césarismu.

Nejprve trocha historie. Když byla v šestém století př. n. l. založena Římská republika, zakladatelé měli v úmyslu vytvořit režim, který by podporoval harmonii mezi různými ekonomickými a sociálními třídami, které tvořily starověkou římskou společnost. Doufali, že tak vybudují stát, jehož hlavním cílem bude zajistit svobodu římského lidu – něco, co postupně ztratili během dřívější vlády králů. Republikánský režim byl vybudován kolem řady každoročně volených úředníků, jejichž politická moc byla striktně omezena právními a společenskými konvencemi. Římská republika se sice v mnoha ohledech lišila od moderní liberální demokracie, ale sdílela s námi obavy jak o všeobecný konsensus, tak o zdrženlivou politickou moc.

Fráze "Caesar" se může vztahovat na všechny římské císaře, ale jako osobní jméno obvykle odkazuje na dvě osoby: Julia Caesara a jeho prasynovce Octaviana (později Augusta) Caesara. Tito muži přetvořili Řím v posledních desetiletích republiky. Navzdory společnému jménu a metodám představovali oba Caesarové mírně odlišné vize římského státu.

Julius pocházel z dlouhé linie římských šlechticů, kteří odvozovali svůj původ od bohyně Venuše. Jako mladý muž si udělal jméno jako jeden z nejcharismatičtějších a nejbezohlednějších politických činitelů ve městě překypujícím neobyčejně ambiciózními lidmi. Julius patřil k frakci římských politiků, kteří chtěli omezit moc aristokratů a pozvednout z velké části bezprávný lid širší říše, a jeho kariéra byla ve všech jeho fázích zasvěcena populistické kauze.

Julius si možná nějakou dobu pohrával s myšlenkou, že svých cílů dosáhne konvenčními prostředky. Ale jak čas plynul a začalo být jasné, že republikánský systém je příliš svázán s ekonomickými privilegii, začal pracovat mimo zavedený politický systém. Pečlivou manipulací s římskou lůzou a neústupnou oddaností svých vojáků Julius podkopal senát a ustanovil se jediným vládcem města. V době, kdy byl Senát donucen učinit ho doživotním diktátorem, Julius uskutečňoval své široké odhodlání k populistickým reformám. Upevnil sociální systém – chléb zdarma pro všechny občany – a pustil se do práce na otevření politické sféry širšímu spektru jednotlivců, včetně nearistokratů a dokonce i neřímských obyvatel.

V roce 44 př. n. l. byl Julius zavražděn skupinou římských šlechticů, kteří se zavázali zachovat republiku, a Octavianus, kterého Julius přijal za svého syna, byl jmenován jeho dědicem. Navzdory svému neuvěřitelnému mládí shromáždil Octavianus armádu Juliových starých legionářů a energicky se zapojil do probíhajícího boje o moc. Poté, co se dočasně spojil se svými rivaly a nařídil popravu všech, kteří zůstali věrni staré republice, se Octavianus stal "prvním občanem Říma".

Na rozdíl od Julia Octavianus odmítl přijmout titul diktátora a místo toho vládl Římu kombinací osobní popularity a opatrné manipulace s právním systémem. Augustus, jak se brzy nazýval, pracoval na povznesení římské společnosti, která byla podle mnohých v úpadku, prostřednictvím renesance tradičního umění, hudby a náboženských obřadů. Když zemřel stářím, byla jeho vláda velebena jako zlatý věk v dějinách městské říše.

Navzdory rozdílům oba císaře spojovalo společné téma: Oba centralizovali moc ve svých rukou. Zastánci césarismu dnes vidí takovou centralizaci jako cenu za dosažení velkých věcí. Stejně jako Julius a Augustus tvrdí, že hluboké transformace může být dosaženo pouze prostřednictvím převrácení celého politického systému.

Vlivný krajně pravicový blogger Curtis Yarvin byl jedním z prvních v americké politice, kdo začal po roce 2000 volat po novém "Caesarovi". Podle Yarvina spočívají problémy Ameriky v její nenápadné transformaci od demokratického režimu k teokratické oligarchii, v níž řada levicových "kněží" určuje druh sociálních a ekonomických názorů, které zůstávají přijatelné. Nezdá se, že by si Yarvin přál svrhnout americkou republiku. Spíše se snaží najít amerického Caesara, který dokáže obnovit ztracené tradice národa. Kupodivu tvrdí, že vzestup Caesarovy postavy není v Americe ničím novým: Tvrdí, že zhruba každých 75 let povstane v Americe "Caesar", aby obnovil národ – jako ukázkové příklady uvádí George Washingtona, Abrahama Lincolna a Franklina Roosevelta.

Jiní autoři, například harvardský historik James Hankins, obhajují politiku, která je zřetelněji césarismem. Hankins je na umírněném křídle, když že se zdráhá otevřeně obhajovat vládu silné ruky. Přesto dal jasně najevo přesvědčení, že Augustus je největším státníkem v dějinách Říma, což si racionalizuje tím, že Augustus přikázal lidem "ochotnou poslušnost". Vyjadřuje naději, že v dnešní Americe brzy povstane novodobý césar: "V naší současné chvíli, kdy se zdá, že náměsíčně kráčíme do mnoha ekonomických krizí, nákladných válek, převrácení celého našeho systému morálky a nejhorších voleb politického vedení, kterým kdy naše republika čelila... Dějiny, učitel obezřetnosti, nabízejí naději: Naději, která pramení z vědomí, že krize nakonec pominou a zlé časy mohou povolat velké vůdce z těch nejneočekávanějších zdrojů. Na tomto závěrečném postoji je jen velmi málo závadného – měli bychom doufat, že velcí vůdci povstanou, aby vyřešili krize naší doby." Ale jako závěr eseje o autokratickém císaři je to pro prominentního historika alarmující postoj.

Mezitím Michael Anton, bývalý autor projevů Donalda Trumpa, strávil spoustu času v nedávných podcastech a ve své knize, kde vysvětloval, proč možná dozrál čas pro amerického Caesara, formu vlády, která leží někde mezi monarchií a tyranií. Charles Haywood v recenzi Antonovy knihy tvrdí, že Caesar je jediný způsob, jak skutečně zachránit západní civilizaci. Kevin Slack, Antonův kolega z Hillsdale College, ve své knize War on the American Republic tvrdí, že Spojené státy byly uchváceny kosmopolitní třídou odtrženou od reality, která zahrnuje "zakořeněnou byrokracii, armádu, média a vládou sponzorované korporace". Jedním z řešení je "rudý césar" neboli vůdce, "jehož postústavní vláda obnoví sílu jeho lidu".

Kdyby takové úvahy byly jen blábolením hrstky mrzutých intelektuálů, nebylo by třeba se jimi zabývat. Tyto myšlenky však získávají na popularitě u Blakea Masterse, Petera Thiela, J.D. Vance a dalších miláčků takzvané "nové pravice". Podpora silných mužů ve Spojených státech je také zřejmá z otevřené touhy Donalda Trumpa po pomstě a ze skutečnosti, že rostoucí počet republikánů otevřeně obdivuje autokratické vlády v Číně a Rusku.

Argumenty ve prospěch césarismu jsou přesvědčivé. Ve Spojených státech se dnes situace jeví bezútěšně: Kongres uvízl na mrtvém bodě a obě strany politického spektra mají pocit, že jsou odtržené od dominantní kultury. (Je výmluvným znakem politického úpadku, že oba strany to tak cítí.) Je lákavé dojít k závěru, že republika již padla – nebo se k tomu blíží – a v důsledku toho nám nezbývá než důvěřovat jedinému silákovi, který naše politické sny promění v realitu. Dokonce i Thomas Jefferson si kdysi položil otázku, zda měl Cicero pravdu, když se pokoušel zachránit republiku, kterou nelze zachránit.

Tento způsob uvažování je však fatálně chybný. "Reformy" diktátorů často uvrhují stát do totálního chaosu. Za vlády Julia Caesara byla Římská republika rozdělena téměř neustálými občanskými válkami a neustálými pokusy o svržení tyrana. Jeho expanze impéria napnula římskou byrokracii téměř k prasknutí.

I kdyby se panovníkovi podařilo obnovit politický řád a zahájit kulturní renesanci – jako to udělal Augustus –, vítězství bude pravděpodobně prázdné. Římský historik Tacitus objasnil, že Augustus rozpadající se římskou společnost nijak významně nevylepšil – pouze přemaloval trhliny. Zatímco Římané v minulé éře zasvětili svůj režim svobodě, občané Augustovy doby jednoduše předváděli ctnostné chování, zatímco se propadali hlouběji do amorálnosti a mentálního otroctví.

Důvod, proč despotická vláda jednoho člověka nefunguje, je prostý: Takové uspořádání je v rozporu se zákonem a svobodou, dvěma základy zdravé civilizace. Političtí liberálové od Cicera po americké zakladatele chápali, že když je moc nerozdělená, nemůže existovat nic jako lidská svoboda. Svoboda je voda, která umožňuje růst mnoha dalších důležitých rysů dobrého života – ctnosti, rovnosti, tvořivosti a tak dále. Každý z těchto atributů vyžaduje, aby lidé měli moc utvářet svůj vlastní život.

Vezměme si jako příklad ctnost. Republiky byly historicky postaveny na myšlence, že občané nemohou být motivováni pouze svými vlastními zájmy nebo osobními touhami. Republiky vzkvétají, když jsou občané ctnostní – když jsou motivováni veřejným duchem. Mnoho lidí, kteří dnes stojí na politických extrémech, věří, že ctnost musí být vynucována státem. Pravý opak je ale pravdou. Ctnost vyžaduje proměnu lidské duše, která nemůže být vnucena zvnějšku, ale musí být rozvíjena reflexí a svobodnou volbou. Vnucování ctnosti může lidi nutit, aby se chovali slušně – mohou předstírat, že něčemu věří, aby se zavděčili vyšší autoritě – ale nakonec to nezpůsobí vnitřní posun, který definuje ctnost. Výsledkem je, že v okamžiku, kdy je odstraněna síla, která vnucuje ctnost, lidé upadají a stávají se těmi nejhoršími občany, protože nemají žádný zabudovaný mechanismus, jak se chovat lépe.

Druhý základ vzkvétající civilizace – právo – má tendenci získávat mezi césaristy větší respekt než svoboda. Ale to jen proto, že nechápou význam tohoto slova. Slovem "zákon" mají césaristé ve skutečnosti na mysli pořádek nebo možná klid – disciplinovanou společnost, kde každý dělá, co se mu řekne. To, co popisují jako právo, by mohlo stejně dobře existovat v trestanecké kolonii jako ve velkém národě.

Od klasických dob byl právní stát uznáván jako opak césarismu. Je to způsob, jak se společnost může regulovat prostřednictvím systematických pravidel, která platí pro všechny. Právo s sebou přináší stabilitu – James Madison ve Federalistovi 49 výmluvně hovořil o potřebě dlouhověkosti v normách, jimiž se řídí režim. Trvalost pomáhá lidem porozumět jejich politickému systému a tomu, jak by s ním měli interagovat. Vláda zákona je také životně důležitým omezením moci – poskytuje cestu, jejímž prostřednictvím se slabí mohou chránit před silnými. Za Caesara žádné takové východisko neexistuje. Silák vládne bez zábran, jen se svým vlastním svědomím. Taková společnost, řízená rozmary jediného člověka, ztrácí všechny výhody zákonného řádu.

Abychom byli spravedliví k zastáncům césarismu, poukazují na skutečné problémy, když tvrdí, že Spojené státy, stejně jako předtím Římská republika, již v mnoha ohledech přestaly být režimem založeným na dvojím principu svobody a práva. Dnešní Americe dominuje sbírka oligarchických elit, které často ignorují potřeby obyčejných lidí. Velká část rozhodování v naší politice se příliš koncentrovala v městských a finančních centrech. Tento stav věcí vedl k tomu, že dělnická třída zůstala pozadu jak kulturně, tak ekonomicky, a není překvapením, že se začíná bouřit proti politickému establishmentu.

Situace však není tak hrozná, jak se nás césaristé snaží přesvědčit. Když nic jiného, tak jejich schopnost široce šířit své argumenty dokazuje, že establishment neovládá, jak tvrdí césaristé, tyransky každou páku moci. Ačkoliv elita odtržená od reality jistě existuje, má sklon být neškodná a nekompetentní – vykazující intelektuální a morální prázdnotu, která se vynořuje, když je vláda odříznuta od těch, kterým vládne – spíše než hanebná a všemocná.

Ale i kdybychom se dostali do zoufalé situace, o níž extremisté tvrdí, že se v ní již nacházíme, vláda silné ruky není schůdným řešením. Koneckonců, césaristé považují rovnost, tradici, ctnost nebo nějakou jinou kulturní instituci za hlavní cíl politiky – a jsou ochotni udělat cokoli, aby toho dosáhli. Tímto způsobem odhalují nejen své tyranské sklony, ale i nedostatek základních politických znalostí. Umění, ctnost a vše ostatní, co definuje společnost, musí být ponecháno, aby se organicky vyvíjelo. Vůle jednoho jednotlivce nemůže přivést k životu umění, protože inovace vyžaduje svobodu. Silný muž nemůže vybudovat spořádaný národ – protože to vyžaduje samosprávu. Caesar nikdy nemůže vypěstovat velkou kulturu – může se vypořádat pouze s úpadkem.

Bylo by chybou ignorovat nedávné oživení césarského myšlení v západním světě. Tato starobylá ideologie vystrkuje hlavu v dobách vážných sociálních nepokojů – v dobách, kdy nespokojené obyvatelstvo může být ochotno obětovat vše, co nyní existuje, pro změnu, o níž si myslí, že je nezbytná. To je poslední a největší síla césarismu. Téměř nikdo, kdo o tom pořádně přemýšlí, si nepřeje zničit svobodu a zákonnou civilizaci. Dělají to proto, že jejich hněv nebo zášť přemohly všechny ostatní sklony. Césarismus – stejně jako většina úspěšných ideologií – zasahuje přímo do lidské duše a uzurpuje si vše ostatní.

V průběhu staletí se politický liberalismus postupně vynořil jako reakce na brutalitu césarismu. Ať už je najdeme v Ciceronově Filipice proti Marcu Antoniovi, v jemném vyvrácení Napoleona Bonaparta Benjaminem Constantem nebo v protinacistických projevech Winstona Churchilla, odpůrci diktátorů našli množství způsobů, jak vyjádřit životní nezbytnost práva a svobody. Zastánci liberalismu však pokaždé udělali víc, než jen vyvrátili argumenty druhé strany – vykreslili pozitivní portrét toho, jak vypadá svobodná společnost. Téměř poetickým jazykem se jim nějakým způsobem podařilo zachytit étos skutečně vzkvétající civilizace.

Jednoduše řečeno, naši nejslavnější obhájci liberalismu dobře pochopili, že césarismus musí být poražen jako argument i jako sentiment. V posledních letech jsme tohoto důležitého ponaučení nedbali. V moderním světě často dáváme přednost tomu, abychom své argumenty formulovali jazykem úzké politiky, spíše než burcujícího principu. Ale v konečném důsledku, jak zastánci silné ruky dobře vědí, jsou to spíše srdce než mysl, co skutečně rozhoduje o osudu lidí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
3262

Diskuse

Obsah vydání | 16. 4. 2024