Vyjádření Exekutorské komory

Exekuce v případu p. Groverové byla provedena korektně

26. 4. 2012

EK ČR--Komentář k případu p. Groverové (25.04.2012)

Chápeme, že výkon rozhodnutí bývá pro dlužníky leckdy emotivně vypjatou situací. Průběh exekuce mnohdy nezvládají a bývají verbálně i fyzicky agresivní. O to více je však třeba apelovat na jejich racionální přístup a odpovědnost k závazkům.

V uvedeném případě vykonavatelé nakonec ani nepřistoupili k provedení soupisu movitých věcí. Respektovali přítomnost dětí, a aby zabránili další erozi emocí ze strany povinných, předčasně a benevolentně ukončili provádění exekuce.

Na základě konzultace případu s příslušným exekutorským úřadem mohu předběžně vyloučit, že by se zaměstnanci soudního exekutora (tzv. vykonavatelé) chovali jakkoliv hrubě či nezdvořile. Zárukou je sama osobnost jmenovaného pana Baitlera. Troufám si tvrdit, že jeho jednání odpovídalo všem právním předpisům, a to i s ohledem na jeho předchozí působení u Policie ČR.

Všichni vykonavatelé jsou školeni k tomu, aby dokázali předejít zbytečné eskalaci situace.

Koneckonců vykonavatelem nemůže být každý. Může se jím stát jen občan ČR, který má plnou způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný, má středoškolské vzdělání, je v pracovním poměru u exekutora nejméně jeden rok a složil kvalifikační zkoušky.

Průběh mobiliární exekuce byl v souladu se zákonem nahráván na záznamové zařízení. Soudní exekutor je však ze zákona vázán povinností mlčenlivosti, nemůže médiím sdělovat informace týkající se konkrétního řízení. Do exekučního spisu mohou nahlédnout pouze účastníci řízení -- tzn., že jen oni mají přístup k videozáznamu. Videozáznam v takových případech chrání vykonavatele před ex post vnesenými křivými obviněními dlužníků z nedodržení postupů či nekorektního chování. Je také třeba připomenout, že průběh exekuce si může nahrávat i povinný.

Paní Groverové doporučuji, aby své podání zaslala oficiální cestou na Exekutorskou komoru. Každým dotazem se zabýváme a všechny stížnosti prověřujeme. Stejně tak může navštívit kteroukoliv z našich bezplatných právních poraden. V první řadě by ale měla komunikovat s exekutorským úřadem. Vždyť nad exekucí lze vyhrát jen čestně! Pokud se dlužník postaví k dluhu aktivně hned od počátku a dodržuje smluvené podmínky, nemusí k soupisu movitých věcí vůbec dojít.

Některé zákonné pravomoci soudních a exekutorských vykonavatelů:

Povinný umožní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny.

Každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.

Vykonavatel v bytě (sídle, místu podnikání) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí.

Mgr. Petra Báčová

tisková mluvčí Exekutorské komory ČR

0
Vytisknout
9062

Diskuse

Obsah vydání | 27. 4. 2012