DOZVUKY PREZIDENTSKÉ KAMPANĚ

Rada Českého rozhlasu uznala stížnost na propagandistický komentář Adama Drdy

30. 1. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 18 minut

Bohužel nezbývá než uznat, že stížnost Štěpána Kotrby na povolební glosu Adama Drdy vysílanou na Rádiu Česko je opodstatněná, konstatoval v písemné podobě ředitel Centra zpravodajství ČRo Tomáš Pancíř. A Rada ČRo, která jinak zamítá stížnosti koncesionářů na nevyváženost a propagandističnost některých pořadů Radiožurnálu či Rádia Česko jak na běžícím pásu, nemohla rozhodnout jinak. Rada seznala stížnost na glosu Adama Drdy jako oprávněnou. Český rozhlas zároveň přiznal, že se stěžovatelem vede konzultace o pravidelném monitorování a analýze objektivity a vyváženosti vysílání svých stanic. Rozhlas sdělil, že mimo "externisty" Drdy podle interních předpisů postihl zejména osoby zodpovědné za nasazení příspěvku do vysílání - zodpovědného editora Rádia Česko a šéfredaktora Sochora. Ten, ačkoliv usiloval o post zpravodaje v New Yorku, odchází nakonec zcela z Českého rozhlasu a jde dělat šéfredaktora reklamního časopisu Marketing a média.

Autor stížnosti je ovšem nucen odpověď Rady ČRo ve zdůvodnění výroku (nikoliv v samotném výroku) odmítnout jako nedostatečnou a neodpovídající podání, zároveň neodůvodněnou, neboť se nezabývala meritem stížnosti - porušením jednotlivých ustanovení zákonů.

Oč šlo?

Komentář Adama Drdy

Adam Drda: "Schwarzenberg, Zeman atd. Nadějné vyhlídky?" ČROKOPIE - PLARCHIV BL

Stížnost

Rada Českého rozhlasu
Český rozhlas
Vinohradská 12
Praha 2

Stížnost na porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, zákona Českém rozhlasu, Kodexu ČRo a pravidel předvolebního vysílání komentátorem Adamem Drdou a redaktory Rádia Česko

Skutkový stav:

14. ledna  2013 Český rozhlas zveřejnil v rubrice Analýzy komentář Adama Drdy „Schwarzenberg, Zeman atd. Nadějné vyhlídky?“ spolu s odkazem na zvukovou podobu odvysílaného příspěvku z pořadu Zamyšlení Rádia Česko.

V komentáři se autor dopouští těchto výroků:

 • ...v českých zemích (nejen v Praze) žije víc než milión lidí, kteří nejsou stiženi stupidními předsudky....
 • ... jde o lidi, jejichž duchovní obzor přesahuje svět Krkonošských pohádek.
 • ...třeba paní Bobošíková, byť je to legrační figura...
 • ... jeho nacionalistická kampaň (lišící se od názorů Bobošíkové a Klause jen v drobných nuancích) byla strašně hloupá a naprosto iracionální.
 • ... víc než milión lidí nesdílí hysterickou revolucionářskou ideologii...
 • Sledovat vůdčí postavy sociální demokracie při včerejší tiskovce bylo tristní: zachovaly se stejně, jako ODS s Klausem, podpořily Zemana ve víře, že se stane prezidentem a na oplátku za tu podporu jim pak dá pokoj; což je trapně naivní
 • Koho dalšího přitáhnou populární umělci, výzvy z redakcí novin a kýčovité milostné dopisy různých dojatých dam, šířící se po internetu?
 • pokusit se co největšímu množství lidí věcně vysvětlit, proč je Zeman horší – a co by se mohlo stát, kdyby tu za krátký čas byl jednobarevný Senát, jednobarevná Sněmovna, a k tomu prezident, který je bohužel vyzpytatelný jen v tom nejhorším.

zdroj ARCHIV BL

Právní rámec:

Zákon 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání

§ 31 Práva a povinnosti při vysílání programu


(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.
(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.
( 4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.

§ 32 Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání

Provozovatel vysílání je povinen
c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení,
....
i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky ...
j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, ...

Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlase

§ 2

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, ...

Kodex Českého rozhlasu

Preambule
c) Podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství, zvláště se vyvaruje kulturní, sexuální, náboženské, rasové či politické diskriminace a společenské segregace.


e) Poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a analýzy.
f) Vytváří pluralitní, nápaditou a rozmanitou programovou nabídku, která splňuje vysoká etická a kvalitativní měřítka ...
...
Český rozhlas si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. Musí však také dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví. Programy Českého rozhlasu ovládá tvořivý přístup, tolerance a kritické myšlení.
Program a jednání Českého rozhlasu budou vždy poměřovány také etickými normami.
Český rozhlas vychází z mravních tradic evropského civilizačního okruhu.

6.3 Publicistické pořady Českého rozhlasu nabízejí především kritickou reflexi reality, musí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. Publicistické pořady také dávají aktérům událostí příležitost vyjádřit argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje.

6.14 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Český rozhlas nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, jimiž má být hodnocení odůvodněno.

Pravidla předvolebního vysílání ČRo

1.2. Redaktoři jsou povinni zpracovávat veškeré informace nestranně a objektivně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

1.4. Redaktoři se nesmějí aktivně podílet na jakékoliv propagaci kandidátů nebo kandidujících subjektů. Redaktoři jsou povinni zdržet se jakýchkoliv vystoupení na podporu kandidátů nebo kandidujících subjektů, a to i ve formě publikování osobních názorů a komentářů v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích.

3.1. Úlohou ČRo není nějakou stranu, skupinu nebo jednotlivce podporovat či naopak někoho potlačovat. Zpravodajství ČRo musí reflektovat rozložení sil, jaké si strany a kandidáti svou činností získaly. ČRo nevytváří dění ani se ho nesnaží usměrňovat, ale přesně zrcadlí skutečnost.

3.2. Za vyváženost vysílání zodpovídá šéfredaktor stanice.

Domnívám se, že příspěvek Adama Drdy flagrantním způsobem

 • šíří nenávist a vyvolává zášť vůči voličům a podporovatelům Miloše Zemana, stejně jako proti Miloši Zemanovi jako takovému.
 • svou jednostranností je otevřenou propagací kandidáta Karla Schwarzenbergera.
 • pohrdá občany, a vysmívá se občanům, majícím jiný názor než autor

a tím porušuje výše uvedené paragrafy § 31 odst. 2, 3 a 4 a § 32 odst. 1 písm. c), i), a j) zákona 231/2001 Sb., tak i § 2 odst. a), b), a c) zákona 484/1991 Sb..

 • vzhledem k tomu, že byl uveden v rubrice „Analýzy“, porušuje i Kodex, neboť není kritickou reflexi reality, nezjišťuje pravé příčiny jevů a pomíjí rozsah následků.
 • vzhledem k tomu, že byl odvysílán a zveřejněn během druhého kola kampaně před prezidentskými volbami, porušuje i Pravidla předvolebního vysílání

Uzpozorňuji zároveň Radu Českého rozhlasu, že to není jediný případ ve vysílání Rádia Česko, ČRo 6 a ČRo 1, jakož i krajských stanic.

Např.:

Četba z tisku (deníky i týdeníky) v Rádiu Česko je pravidelně nevyvážená, redakce cituje zejména z tisku, který je všeobecně vnímán jako pravicový (HN, Respekt, Euro, Aktuálně...). Levicový tisk je ignorován či marginalizován.

Pondělí 14. 1. 2013, ráno, moderátor Tomáš Pavlíček v 9 hod.:   parafr. – „ruské noviny píší, že v 2. kole stojí proti sobě prokremelský a protikremelský politik“... neuvede ani název těch novin..., ani jejich politickou orientaci, o které český posluchač nemusí být informován.

Úterý 15. 1. 2013 ráno, moderátor Ondřej Černý při četbě z českého tisku, cca v 8:25, glosuje „uvidíme, co Miroslav Šlouf zvládne na Facebooku“

Středa 16. 1. 2013 ráno cca v 8:40  – reportáž z plzeňské a karvinské hospody,   L. Smatana a A. Čánová, která mluvčí nazývá „politologové z karvinské hospody“. Předmětem jsou převážně vulgární opilecké odsudky Miloše Zemana.

Publicista Václav Souček, který na stanici ČRo Hradec Králové „glosuje současné kulturní, společenské i politické dění“, se v „glose“ Souboj titánů (16. ledna  2013 v 08:20) dopustil konstatování:

„Dnešní kandidáty provází brnění poněkud jiného druhu. Prach zapomnění je na obzoru, stejně tak slibně kynou i jiné prachy. Atmosféra ve volebních štábech houstne.“

Vyzývám generálního ředitele, aby provedl neprodleně důkladný kvantitativní i kvalitativní rozbor zpravodajského a politicko publicistického obsahu všech stanic, týkající se vyváženosti jednotlivých segmentů vysílání (mluvčí – hosté, zmínky o kandidátech, délka vystoupení, vyváženost reakcí na výroky), objektivity a nestrannosti zpravodajství a publicistiky, zamezil výstřelkům výše zmíněného typu, potrestal viníky včetně odpovědného šéfredaktora v souladu s ustanovením věty poslední § 8 odst. 1 písm. d zákona 484/1991 Sb. a zajistil neprodleně plnění povinností provozovatele vysílání veřejné služby jak dle zákona 231/2001 Sb., tak i dle zákona 484/1991 Sb., Kodexu a Pravidel po celou zbývající dobu předvolební kampaně.

Žádám Radu ČRo, aby

 • konstatovala, že Adam Drda svým příspěvkem porušil § 31 odst. 2, 3 a 4 a § 32 odst. 1 písm. c), i), a j) zákona 231/2001 Sb., tak i § 2 odst. a), b), a c) zákona 484/1991 Sb., citovaná ustanovení Kodexu a Pravidel předvolebního vysílání
 • nezávisle na Českém rozhlase zhodnotila všestranně celé předvolební vysílání co do vyváženosti metodami kvantitativní i kvalitativní analýzy obsahu veškerého vysílání zpravodajství a politické publicistiky a seznámila s nimi veřejnost.

Žádám, abych byl Radou zpraven písemně o termínu vyřízení stížnosti na veřejném zasedání a preferuji elektronickou komunikaci na emailovou adresu, uvedenou níže.

Ak. soch. Štěpán Kotrba
r. č. XXXXXX/XXXX
trvalé bydliště XXXXXXXXXXXXXXXX
doručovací adresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX.<
Email XXXXXXXXXX@XXXXXXX.cz

Vyjádření Rady ČRo

č.j.O13CRO0006851

Vážený pane Kotrbo,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 16. 1. 2013. Členové Rady se seznámili s obsahem Vašich výhrad a seznali jako oprávněnou stížnost na glosu Adama Drdy.

Zároveň konstatujeme souhlas s vyjádřením ředitele Centra zpravodajství ČRo, pana Mgr. Tomáše Pancíře, které je zcela vyčerpávající.

Vážený pane, děkujeme Vám za pozorné sledování obsahu vysílání Českého rozhlasu, přeji Vám vše dobré a

zůstávám s pozdravem

Mgr. Bohuš Zoubek
místopředseda Rady ČRo

příloha - vyjádření ředitele Centra zpravodajství, Mgr Tomáše Pancíře

Vyjádření ředitele Centra zpravodajství ČRo ke stížnosti p. Štěpána Kotrby týkající se lednového předvolebního vysílání

Bohužel nezbývá než uznat, že stížnost Štěpána Kotrby na povolební glosu Adama Drdy vysílanou na Rádiu Česko je opodstatněná. Text tohoto externího autora, který Rádio Česko odvysílalo v pondělí 14. 1. 2013 a který se následně objevil na názorové stránce webu Českého rozhlasu, skutečně není v souladu s vnitřními pravidly Českého rozhlasu, speciálně v předvolebním období.

To, že se glosa Adama Drdy v téhle podobě objevila ve vysílání, bylo výsledkem pochybení zodpovědného editora Rádia Česko, který byl za tuto chybu postižen v souladu s interními předpisy Českého rozhlasu. Potrestán byl také šéfredaktor stanice, který nese za vysílání Rádia Česko odpovědnost.

V reakci na tento případ jsme všem šéfredaktorům a jejich prostřednictvím i editorům a redaktorům znovu připomněli pravidla předvolebního vysílání i základní pravidla vyplývající z Kodexu a dalších interních norem ČRo.

Český rozhlas připravil rozsáhlý projekt vysílání k prezidentským volbám, ve kterém dáváme adekvátní prostor různým názorům tak, abychom zajistili vyváženost i pluralitu. Součástí vysílání jsou i předvolební debaty resp. duely kandidátů postoupivších do druhého kola. Vysílání se řídí speciálními pravidly, která byla i publikována na webu Českého rozhlasu. Bohužel, v tomto případě se zainteresovaní zaměstnanci těmito pravidly neřídili, což bylo řešeno jejich postihem.

Český rozhlas připravuje pravidelné monitorování a analýzu vyváženosti vysílání svých stanic, o této snaze byla opakovaně informována i Rada ČRo a konzultace v tomto směru jsme vedli dokonce i přímo se stěžovatelem. V této snaze samozřejmě budeme dále pokračovat.

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství ČRo

(22.1.2013)

Odvolání stěžovatele proti odůvodnění výroku Rady ČRo

Rada Českého rozhlasu
Český rozhlas
Vinohradská 12
Praha 2

Věc: Odvolání proti odůvodnění výroku Rady ČRo

Odvolávám se proti odůvodnění výroku Rady ČRo o stížnosti č.j.O13CRO0006851. Rada, jako zvláštní orgán veřejné moci, jmenovaný na základě veřejného práva s působností dle § 8 zákona 484/1991 Sb. musí reagovat na meritum stížnosti výrokem, odpovídajícím znění stížnosti.

Autor stížnosti se domáhal výroku o porušení paragrafů § 31 odst. 2, 3 a 4 a § 32 odst. 1 písm. c), i), a j) zákona 231/2001 Sb., tak i § 2 odst. a), b), a c) zákona 484/1991 Sb., jakož i porušení bodů preambule, bodů 6.3 a 6.14 Kodexu ČRo a Pravidel předvolebního vysílání. Autorovi stížnosti je jedno, zda se Rada ztotožňuje s názorem managementu nebo ne. Rada je povinna rozhodnout meritorně správně (to udělala tím, že uznala oprávněnou stížnost na glosu Adama Drdy), což je rozhodnutí, se kterým se autor stížnosti ztotožňuje, ale své rozhodnutí ani ona, ani jí citovaný ředitel Centra zpravodajství ČRo neodůvodnili ve vztahu k samotnému textu a nesdělili, zda inkriminovaný text porušil i zákony (jak tvrdí stěžovatel), nebo jen Kodex či pouze Pravidla předvolebního vysílání ("interní normu") . Vzhledem k tomu, že porušení Kodexu (podzákonné normy) je porušením pracovní kázně dle zákoníku práce, má případné opakování pracovněprávní důsledky (krácení platu, rozvázání pracovního poměru či smlouvy o vytvoření autorského díla apod.). Má tedy výrazné ekonomické důsledky pro postiženého.

Při případném odvolání Adama Drdy, postiženého editora či šéfredaktora proti pracovněprávnímu postihu by nedostatečné odůvodnění výroku Radou vedlo k prohře ČRo v případném soudním sporu a ekonomické ztrátě pro Český rozhlas. Rada je povinna činit své úkony (rozhodování o stížnostech a dodržování zákona), svěřené jí zákonem, s řádnou a kvalifikovanou péčí o oprávněné zájmy Českého rozhlasu a protože nemá sama právní subjektivitu, ale je zvláštní součástí ČRo, následky jejího chybného postupu při odůvodnění stížnosti by nesl Český rozhlas. Ten si to ale nezaslouží.

Stěžovatel bere na vědomí, že jeho stížnost byla v případě "Drda" shledána Radou jako oprávněná. Trvá ale na řádném, obsahově detailním a formálně dokonalém zdůvodnění Rady o důvodech jejího rozhodnutí, se specifikací, zda a jakého porušení výše uvedených zákonů a dalších norem se Adam Drda dopustil. Zároveň stěžovatel trvá na detailním zdůvodnění, proč Rada nerozhodla o dalších částech stížnosti, které stěžovatel ve svém podání uvedl.

S úctou

Štěpán Kotrba

30.1.2013 23:39

0
Vytisknout
27189

Diskuse

Obsah vydání | 1. 2. 2013