Už zase bijí naše děti?

7. 5. 2016 / Jaroslav Backa

čas čtení 11 minutPo zhlédnutí záznamu, který obletěl internet, a kde je v hlavní roli policita s vojáky "peroucí se" s mladíkem v prostoru nádraží Florenc, jsem se rozhodl i já "přispět svou trochou do mlýna". Je zajímavé sledovat tento s nadsázkou řečeno Rorschachův test, který vzbuzuje silné emoce u odpůrců i zastánců policejního zákroku. Těmto rádoby komentátorům bych doporučoval zhluboka se nadechnout, vypít skleničku vody či něco ostřejšího a pokud by ani toto nepomohlo, pak nezbývá než užít nějaké to psychofarmakum.

Komentáře typu : "Feťák, dredař, bezdomáč a pod. dostal co si zasloužil" se objevují většinou jako komenty na novinkách a podobných serverech, píše policista Jaroslav Backa.

Na opačném spektru jsem zaznamenal články varující nás před policejním státem, ztrátou svobod a dokonce nástupem totality ! Komentáře typu - protiteroristické hlídky z nudy buzerují normální občany - to snad ani sám autor nemohl myslet vážně.

Čert aby se v tom vyznal.

K čemu tedy na Florenci došlo? A já odpovídám, vlastně skoro nic se nestalo.

Policista řešil zákrok, kterých denně policie řeší desítky, možná stovky. Část zákroku však kdosi zaznamenal kamerou mobilního telefonu a vrhl jej do mediálního prostoru. Záměrně píši část zákroku, neboť k opravdu kritickému zhodnocení celé situace je důležité vědět, co zákroku předcházelo.

Na záznamu je vidět mladík, který nespolupracuje s policisty, policejním žargonem řečeno, klade pasivní odpor. Na krátkou chvíli přechází dokonce v odpor aktivní, kdy se odráží od stěny ve směru k policistovi. Poté jsou mu přiložena pouta a odveden do policejního vozu. Já bych v této chvíli vytkl přítomným vojákům, že nebyli aktivnější v pomoci policejnímu kolegovi. Ten musel zákrok "odtáhnout" prakticky sám. To u některých mohlo vzbudit dojem, že se policista s mladíkem pere. Vojáci však nejsou k řešení podobných situací školeni v míře, jako policisté.

V jednom komentáři jsem četl podiv nad tím, že vojáci měli samopaly ! Ptám se, co měli mít ? Luky, oštěpy, kyje ?

Zamysleme se nad tím, proč ti vojáci s policistou na Florenci byli. Z veřejných zdrojů se lze dozvědět, že byl vyhlášen jakýsi stupeň nebezpečí v souvislosti s teroristickými útoky na území Evropy, jejíž jsme součástí, dokonce jsme součástí kultury na kterou bylo útočeno. Složky, které to mají v náplni práce nevyloučily, že by k podobným útokům mohlo dojít i v ČR. To vedlo ministra nitra a policejního prezidenta k tomu, že se rozhodli posílit hlídky na místech, využitelných teroristy, to jsou místa s velkou koncentrací osob. Jedno z těchto míst je i nádraží Florenc. Policista posílen vojáky má za úkol střežit veřejný pořádek na autobusovém nádraží. Spatří spícího mladíka. Byla široce diskutována otázka, zdali měl policista oprávnění mladíka požádat o prokázání totožnosti. Nikdo z nás však neviděl začátek celého konfliktu, tudíž nelze říci, z jakého důvodu se policista rozhodl zkontrolovat mladého muže.

Policista takto může konat v taxativně uvedených případech. Řídí se Zákonem o Policii České republiky č. 273/2008 Sb.

Dovolte, abych své výše uvedené vývody podepřel přepisem plného znění některých paragrafů Zákona o Policii České republiky.

V některých případech mohou společně s policisty hlídkovat i příslušníci armády. To je upraveno v § 22 Zákona o Policii České republiky :

§ 22

Povolávání vojáků, příslušníků Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky k plnění úkolů policie

(1) Pokud síly a prostředky policie nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, může vláda České republiky povolat k plnění úkolů policie vojáky v činné službě a příslušníky Vězeňské služby České republiky nebo Celní správy České republiky. Vojáky a příslušníky lze povolat na nezbytnou dobu.

(2) Vojáci a příslušníci povolaní podle odstavce 1 mají při plnění úkolů policie oprávnění a povinnosti policisty; vláda České republiky může rozsah těchto oprávnění a povinností omezit.

(3) Vojáci a příslušníci povolaní podle odstavce 1 prokazují svou příslušnost k plnění úkolů policie svým předepsaným stejnokrojem s vnějším označením „POLICIE“, průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů policie, popřípadě i ústním prohlášením. Při tom postupují podle § 12.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory vnějšího označení „POLICIE“ a průkazu potvrzujícího oprávnění k plnění úkolů policie a způsob prokazování příslušnosti.

A teď již k situacím, kdy policie může požadovat prokázání totožnosti :

§ 48

Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů

(1) Policie zajišťuje bezpečnost chráněných objektů a prostorů. Rozsah zajišťování bezpečnosti stanoví na návrh policejního prezidenta ministr v závislosti na bezpečnostní situaci a možné míře ohrožení.

(2) Chráněným objektem a prostorem se rozumí objekty a prostory zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, o nichž tak rozhodne vláda; chráněným objektem a prostorem se rovněž rozumí objekty a prostory, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní smlouvy.

(3) Za chráněný objekt nebo prostor se považuje rovněž objekt nebo prostor, který nesplňuje podmínku podle odstavce 2, po dobu trvání jeho bezprostředního ohrožení. Policie zajišťuje ochranu takového objektu nebo prostoru po nezbytnou dobu. O zajišťování této ochrany rozhoduje policejní prezident, a pokud věc nesnese odkladu, policista provádějící úkon.

(4) Při zajišťování bezpečnosti chráněného objektu nebo prostoru je policista oprávněn

a) zjišťovat důvod vstupu osoby do objektu nebo prostoru,

b) zjišťovat totožnost vstupující nebo vycházející osoby,

c) provést prohlídku vnášené nebo vynášené věci,

d) zastavovat vjíždějící nebo vyjíždějící dopravní prostředek a provést jeho prohlídku,

e) provést prohlídku vstupující nebo vycházející osoby,

f) na dobu pobytu osoby v objektu nebo prostoru jí odebrat zbraň.

§ 63

Prokázání totožnosti

(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,

c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,

d) od níž je požadováno vysvětlení,

e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,

f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,

g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,

i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu6),

j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo

l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

(3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.

(4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani v dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace potřebné k jejímu ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení.

(5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je policista oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity.

(6) Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná, vyrozumí policista se souhlasem této osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil. Bez souhlasu pohřešované osoby policie oznamovateli sdělí, že pátrání po pohřešované osobě bylo ukončeno. Je-li svéprávnost pohřešované osoby omezena, vyrozumí policista o ztotožnění pohřešované osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil, a jejího opatrovníka.

Prokázání totožnosti nespočívá jen v předložení občanského průkazu. Zákon opět taxativně vymezuje případy, kdy musíme mít občanský průkaz u sebe. Totožnost lze prokázat i jinými doklady, pokud u sebe doklady nemám, opět použiji policejní žargón, jsem povinen prokázt potřebnou součinnost k prokázání totožnosti - však to znáte, jedná se o obligátní dotaz na příjmení matky za svobodna.

Co říci závěrem ? Dovolte, abych použil citát jednoho mého oblíbeného filozofa :

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého!

– Voltaire

0
Vytisknout
6267

Diskuse

Obsah vydání | 9. 5. 2016