V Praze umírají stovky lidí každý rok vinou prachem znečištěného ovzduší

20. 7. 2017

čas čtení 6 minut

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví ze dne 20. července 2017

Praha, 20. července 2017 – Více než 500 předčasných úmrtí obyvatel Prahy lze každý rok přičíst důsledkům znečištění ovzduší prachem. K takovému závěru došlo hodnocení zdravotních rizik, které dnes zveřejnilo Centrum pro životní prostředí a zdraví.


Znečištění ovzduší v Praze přitom po dlouhá léta překračuje limity stanovené zákonem i evropskou směrnicí o ovzduší. Proto v roce 2016 ministerstvo životního prostředí vydalo Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO), který by teoreticky měl vést ke splnění limitů do roku 2020. Program ale za nerealistický a nedostatečný považuje skupina občanů Prahy, která ministerstvo zažalovala u soudu s cílem, aby neefektivní program byl zrušen a nahrazen novým. Žalující zastupují právníci kanceláře Frank Bold s podporou ekologické právní organiza ce ClientEarth a za spolupráce s Centrem pro životní prostředí a zdraví.

Znečištěné ovzduší představuje v současnosti v České republice největší ohrožení lidského zdraví ze všech faktorů životního prostředí. V posledních letech mělo znečištěné ovzduší v České republice na svědomí předčasné úmrtí více než 10 tisíc lidí ročně, převážně na nemoci srdce a cév. Objednali jsme proto u zdravotního ústavu hodnocení zdravotních rizik vyplývajících ze znečištěného ovzduší pro obyvatele Prahy, neboť běžně jsou dostupná data hlavně sou hrnně za celé Česko, uvedl MUDr. Miroslav Šuta, expert v oblasti zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví.

„Aktuální hodnocení zdravotních rizik ukazují, že až více než 500 obyvatel Prahy může každý rok předčasně umírat na nemoci srdce a cév proto, že jsou nuceni dýchat vzduch příliš znečištěný prachem. Kromě předčasných úmrtí má znečištění pražského ovzduší na svědomí také hospitalizace pro vážná onemocnění dýchacího ústrojí a srdečně-cévní onemocnění, zvýšení výskytu bronchitid nebo astmatických příznaků u dětí atd. Praha bohužel dlouhodobě neplní ani platné limity, ani stávající hodnoty doporučované odborníky pro ochranu lidského zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje zpřísnit politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů“, dodal Šuta.

„Jeden z klíčových zdravotních problémů pro obyvatele Prahy, i když jsem si to i já donedávna neuvědomovala, představují zplodiny z automobilové dopravy. O opatřeních ke snížení znečištění ovzduší škodlivými látkami z dopravy se spíše mluví nebo píše, než že by byly realizovány v praxi. Znečištění vzduchu může být značné, ale svými smysly si toho někdy ani nevšimneme. Zaznamena jí ho pouze přístroje. A malé děti, skrze zvýšenou nemocnost, záchvaty astmatu nebo projevy alergie ... Vzduch sdílíme, všichni. Tak o něj pojďme společně i pečovat, " uvedla Olga Richterová (5), zastupitelka městské části Prahy 10 a jedna z žalobkyň, která je zároveň matkou dvou dětí.

Části Prahy 10 patří mezi kritické oblasti města z pohledu kvality ovzduší. Právě v tomto obvodu Prahy je umístěná monitorovací stanice Praha 10 – Vršovice, která už počátkem dubna letošního roku přečerpala celoroční „smogovou kvótu“ 35 dní, po kterou smí být překročen denní limit pro prach. A Praha 10 je shodou okolností také sídlem žalovaného Ministerstva životního prostředí.

„Program zlepšování kvality ovzduší neobsahuje dostatečně konkrétní opatření, jejich časový plán, ani srozumitelné hodnocení jejich účinnosti, z nichž by bylo zřejmé, kdy a v důsledku jakých konkrétních opatření bude dosaženo stanovených hodnot limitů a zda se skutečně jedná o co nejdříve možný termín dosažení těchto zákonem stanovených hodnot. Z obsahu programu zároveň nevyplývá, proč ministerstvo zvolilo jako cílový termín rok 2020, ani že k tomuto datu ke splnění může skutečně dojít. Z některých částí programu a z vyhodnocení jeho vlivů na životn&iacu te; prostředí naopak vyplývá, že ve vztahu k navrženým opatřením se nejedná o termín reálný“, připomíná Kristina Šabová, právnička z organizace Frank Bold.

Podobně jako v jiných evropských metropolích je kvalita ovzduší v Praze tak špatná, že způsobuje zdravotní problémy jejím obyvatelům. Podpořili jsme proto tuto žalobu obyvatel Prahy s cílem, aby úřady vypracovaly nový plán, který by v nejkratším možném čase skutečně vedl ke snížení zneč ištění pod úroveň stanovenou zákonnými limity“, uvedl Ugo Taddei, právník mezinárodní ekologické organizace ClientEarth a dodal: „Je vskutku politováníhodně sledovat, jak že po celé EU zodpovědní činitelé selhávají při řešení tak zásadního problému jakým je znečištění ovzduší. Lidé v celé unii mají právo na čistý vzduch. Ale pokud úřady v tomto ohledu selhávají, nebojíme se využít soudů, abychom toto právo obhájili.“

(1) Podrobné hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší prachovými částicemi zpracoval Zdravotní ústav sídlem v Ústí nad Labem na základě objednávky CpŽPZ. Doposud byl k dispozici pro Prahu pouze odhad rizika venkovního ovzduší dlouhodobého, který v posledních letech zpracovává Státní zdravotní ústav.

(2) Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha (PZKO): http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016

(3) Žalobu podala paní Olga Richterová a místní spolek Koalice VLASTA u Městského soudu v Praze.

(4) Pro údaje za rok 2013 uvádí Evropská agentura pro životní prostředí přibližně 12 tisíc předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší jemným prachem (PM2,5) v České republice. Zdroj: European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2016 report

(5) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Více na http://www.cpzpz.cz

(6) Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními společenskými výzvami. Více na www.frankbold.org

(7) ClientEarth je mezinárodní nezisková ekologická právní organizace, která se zajímá o problemy znečišťování životního prostředí. Více na www.clientaerth.org

0
Vytisknout
5161

Diskuse

Obsah vydání | 24. 7. 2017