Neakceptovatelná dezinformace od komisí pro životní prostředí a energetiku AV ČR

19. 2. 2018 / Jan Foff

čas čtení 13 minut


ČR má dosáhnout dle AV v roce 2040 18 - 25 % podílu energie z OZE. Kdyby se tímto - AV navrhovaným - tempem ubíral celý svět, stoupla by planetární teplota do roku 2100 - podle nyní uznávaných modelů - o ca 5 - 6 *C a Česká republika by se ocitla na okraji pásma neobyvatelnosti.


Když jsem v roce 1974 přišel studovat do Prahy, chodíval jsem rád do Národního divadla.

Z bezmezné úcty k AV ČR jsem si ani netroufal jít Národní třídou k divadlu na straně ulice, kde se tato instituce nachází.

Vystudoval jsem a v roce 1980 odešel z vlasti. Po třiceti letech jsem se částečně vrátil zpět.

Léta se věnuji konfliktu civilizace s přírodou, navrhuji domy s technologiemi nevyčerpatelných zdrojů energie, propaguji bateriové systémy.

Dne 31.01.2018 jsem se v AV ČR zúčastnil odborného pracovního semináře "Perspektivy rozvoje energetiky v ČR".

To, co jsem si vyslechl, mnou otřáslo natolik, že jsem byl až s odstupem několika dní schopen sepsat následující řádky:Komentář k odbornému pracovnímu semináři

"Perspektivy rozvoje energetiky v ČR", 31.01.2018, AV ČR, Národní 3, Praha 1

Na semináři jsem si vyslechl :

1. Naše klimatické podmínky neumožní v dohledné době rozvoj OZE (obnovitelných zdrojů energií )

2. Není u nás možné úspěšně budovat větrné elektrárny, protože nemáme moře

3. Celkový podíl OZE bude v ČR v roce 2040 pouze 18 - 25 %

4. Jaderná energie je superbezemisni a bezpečná

5. Trh OZE je v Německu zcela saturován (nasycen)

6. Finsko je dáváno za vzor pro mix jádra a OZE

7. Zabraňování bezplatných a cenově záporných přetoků el. energie z Německa do ČR je oslavováno jako úspěch

atd.

Je otázkou, zda jsou tyto nepravdivé - výše uvedené - výroky míněny z přesvědčení, či z totálního nedostatku informací.

Obě varianty jsou neakceptovatelné.

K bodu 1. Naše klimatické podmínky neumožní v dohledné době rozvoj OZE

Komentář :

V prosinci 2017 představila Lappeenranta University of Technology, Finsko ve spolupráci s Energy Watch Group v Bonnu/Německo na celosvětové klimatické onferenci "Studií o dosažitelnosti zásobování celého světa elektrickou energií z nevyčerpatelných zdrojů (OZE) do roku 2050".

V této studií je možno sledovat přerod zásobování z vyčerpatelných na nevyčerpatelné zdroje energií v hodinových intervalech.

Veškerá použitá technologie je již v praxi mnohonásobně úspěšně uplatněna.

Studie má též 16 stran věnovaných ČR a Slovensku.

Studie předpokládá, že se čistá spotřeba el.energie v ČR do roku 2050 zvýší z 61 TWh na 84 TWh.

Výstup studie navrhuje podíl fotovoltaiky 43% , tedy 36 TWh (12 TWh obecně + 24 TWh prosumer / výrobce a spotřebitel zároveň).

K zajištění tohoto výkonu je třeba nainstalovat 36 000 MWp solárních panelů.

O jakou plochu se jedná? (7m2/kWp, průměrná účinnost 8,5 % , ... )

Jde o plochu 25 000 ha.

K porovnání:

Zastavena plocha budovami a dvorky v ČR je 130 000 ha, stačilo by tedy pokrýt cca 1/3 střech budov PV-panely.

Plocha, na které se pěstuje řepka, je 520 000 ha, stačilo by tedy 5 % této plochy, atd. (m.j. je 1 m2 PV pro získávání energie 120 x účinnější než 1 m2 řepky )

Pro zajištění elektromobility ( ro 5 mil. aut, 15 000 km p.a.) z PV-Panelů je třeba plocha 10 000 ha, tedy ca 2% plochy řepky

Větrná energie se může podílet 28 % , t.j. 24 TWh, což představuje nainstalovaný výkon 10 - 12 000 MW.

K zajištění tohoto výkonu je třeba např. 4.000 větrníků s výkonem 2,5 MW.

Větrná energie je zřejmě nejméně emisní technologií pro transformaci nevyčerpatelné energie na elektrickou.

Její okamžitě nasazení je pro záchranu přírody nevyhnutelné.

K bodu 2. Není u nás možné úspěšně budovat větrné elektrárny, protože nemáme moře.

Komentář:

Například východní část Rakouska, Burgenland (300 000 obyvatel) nemá evidentně moře. Na vzdory tomu převyšuje vlastní produkce el. energie z větrných elektráren již od roku 2013 její celkovou elektrickou spotřebu.

Nainstalovány výkon v Burgenland činí 500 MW, roční produkce 1 TWh,rozloha 4 000 km2.

Např. Vysočina s podobnou klimatickou charakteristikou má rozlohu 7 000 km2, 500 000 obyvatel,je zde tedy realizovatelná nadprodukce el. energie z větrných elektráren. (V.Wagner udává 0,7 % ??? )

K bodu 3. Celkový podíl OZE bude v ČR v roce 2040 pouze 18 - 25 %

Komentář:

V roce 2014 se ČR zavázala zvýšit podíl energie z nevyčerpatelných zdrojů do 2030 na 27 % (pro el.)

Evropský parlament požaduje aktuálně navýšení tohoto podílu z OZE na 35 % (předloha byla 40 %)

Německo zvýšilo cíl podílu z OZE do 2030 na 65%.

ČR má dosáhnout dle AV v roce 2040 18 - 25 % podílu energie z OZE. Kdyby se tímto - AV navrhovaným - tempem ubíral celý svět, stoupla by planetární teplota do roku 2100- podle nyní uznávaných modelů - o ca 5 - 6 *C a Česká republika by se ocitla na okraji pásma neobyvatelnosti.

K bodu  4. Jaderná energie je superezemisni a bezpečná

Komentář :

Už jen příprava palivových tyči pro atomové elektrárny způsobuje zatížení atmosféry ve výši ca 250 g CO2 / kWh.

Proč ?

Průměrný podíl použitelné uranové rudy v horninách světových dolů činí 0,1 % z vytěžené horniny.

Výroba technologií pro těžbu, provoz dolů a Tailing Ponds, povoz uranových mlýnů až k Yellow Cake, přeměna na Uranhexafluorid ve pro tyto účely specielně vyrobených zařízeních, obohacení U 235 ve - pro tyto účely specielně vyrobených zařízeních, dekonverze na UO2, příprava výplně tyčí za teploty vyšší než 1.700 *C, výroba tyči že zirkonu a jejich plnění, doprava ve specielně vyrobených kontejnerech na vzdálenost tisíce kilometrů, atd. atd. způsobuje toto tragické zatížení naší společně atmosféry.

Dále je třeba postavit atomovou elektrárnu a tu později opět demontovat.

Je třeba postavit a udržovat meziúložiště uranového odpadu (ca 10 000 t ročně).

Je třeba nalézt a provozovat konečné úložiště uranového odpadu.

Navíc je třeba odstraňovat škody způsobené těžbou, zpracováním a ukládáním.

Je třeba investovat do zdravotnických zařízení pro postižené z atomového průmyslu,..

Ne zcela uzavřený řetězec transformace energie z atomových elektráren působuje zatížení atmosféry ve výši ca 250 - 500 g CO2 / kWh

Pro srovnání: OZE zatěžují atmosféru ca v rozmezí 5 - 50 g CO2 / kWh.

Atomová energie je nepojistitelná, špinavá a vražedná.

Následky katastrof nese a platí naše celoplanetární společenství, ne vlastníci a provozovatelé atomových elektráren.

Jen v Černobylu zemřelo na následky supergau 10.000 (WHO) - 100.000 (Greenpeace) našich spoluobčanů.

Ve Fukušimě se smí 320 000 dětí pohybovat denně venku max. 0,5 hod.

Usnesení vlády ČR č. 34 z 11.01.2012 uvolňuje 31 000 000 000 Kč na odstranění následků škod způsobených získáváním jaderného paliva cestou chemického loužení uranové rudy v lokalitě Stráž pod Ralskem.

Odhadem je zde kontaminováno 400 000 000 m² podzemních vod. (1,5 Slapské přehrady)

Lokalit s podobnou chrakteristikou je v ČR cca 30.

K bodu 5. Trh OZE je v Německu zcela saturován ( nasycen )

Komentář:

Toto tvrzení deklaruje totální neznalost německých poměrů a nepochopení základního problému lidstva, problému používání špinavých zdrojů energie (uhlí, ropa, plyn, uran), jejichž následky vyvolávají neobyvatelnost planety.

Jak může být trh v D pro OZE (podíl 2017 ca 37 % pro el.) nasycen, když si německé společenství dává za cíl dosáhnout v roce 2030 65% a v roce 2050 80% podílu z nevyčerpatelných zdrojů energie?


Postoj komisí AV v tomto bodě vyjadřuje krajní neúctu k uvažování německé společnosti

K bodu 6. Finsko je dáváno za vzor pro mix atomové energie a OZE

Komentář:

Atomová elektrárna Olkiluoto ve Finsku se začala stavět v roce 2005 za pevnou částku 3 miliardy $.

Měla být spuštěna 2009.

Dodnes není dostavěna a její náklady se momentálně odhadují na 9 miliard $

To je náš vzor.

Ještě žádná atomová elektrárna nebyla v tomto tisíciletí dostavěna podle původního harmonogramu a u žádné nebyl dodržen rozpočet, a to i přes 50 let trvajících dotací na výzkum ve výši 300 - 400 miliard $ ročně.

Cena za 1 MW energie z atomové elektrárny je nyní ca 100 $ - může jen stoupat.

Cena za 1 MW z fotovoltaické elektrárny je již na 30 $ - bude dále klesat.

K bodu 7. Zabraňování bezplatných a cenové záporných přetoku el. energie z Německa do ČR je oslavováno jako úspěch

Komentář:

AV se honosí tím, že dokáže zabránit přetokům bezplatné, či dokonce cenové záporné energie do naší přenosové soustavy, místo aby hledala cesty , jak tento fenomén využít k prospěchu naší, popř. i evropské společnosti!

Poznámka autora:

Jedinou cestou k udržitelnosti je návrat k čistým, nevyčerpatelným zdrojům energie po vzoru kosmicko/planetární evoluce, která zde již funguje 4,5 mil.let.

Nabádání k dalšímu používání špinavých, vyčerpatelných zdrojů energie (uhlí, ropa,  plyn, uran) je mimo jiné aktivním příspěvkem k nerespektování 13. cíle OSN o klimatických opatřeních.

Již přes 50 zemí světa se rozhodlo v nejkratším možném čase k 100 % návratu k nevyčerpatelným zdrojům energie.

Další stovky regionů a měst pracují na tomto cíli.

Mimo jiné též Karnten/Rakousko, kde se 600 000 občanů v roce 2015 rozhodlo, že do roku 2025 dosáhnou 100 % zásobení energií pro el. a teplo/chlazení z nevyčerpatelných zdrojů.

Podle agentury Bloomberg investoval 2017 každý občan naší planety do OZE 1 000 Kč.

Pro srovnání: Kažsý občan ČR pouze 100 Kč.

V neposlední řadě již začala probíhat přeměna energetiky k nevyčerpatelným zdrojům energie na základě disruptivních inovací.

Tedy bez apelů na morálku a etiku, jen a pouze z ekonomických důvodů.

Přeměna na základě disruptivnich technologií proběhne zpravidla v horizontu 10 - 15 let.

Je nutné podotknout, že se přeměna energetiky z vyčerpatelné na nevyčerpatelnou týká změny kompletního paradigmatu naší celoplanetární společnosti, tedy nejobtížnějšího úkolu, před jakým doposavad lidstvo stálo.

Jde o přerod z centralizované na decentralizovanou energetiku, tedy o demokratizaci společnosti, tedy o úkol omezení chorobné chamtivosti a touhy po moci.

Nejpodstatnější systémový rozdíl mezi vyčerpatelnými a nevyčerpatelnými zdroji je ten, že se vyčerpatelné zdroje vyskytují ojediněle, a musí se tedy transportovat.

Naproti tomu se nevyčerpatelné zdroje vyskytují celoplošné a nevyhnutelnost jejího transportu tedy není dána.

Město New York a Filipíny připravují miliardové žaloby na Exxon, RWE, BP a co. za vědomé ničení životních podmínek lidstva.

Rád bych chodil do AV opět s úctou.

To by se však tato instituce musela na poli energetiky zabývat co nejrychlejší náhradou špinavých zdrojů nevyčerpatelnými, přechodem z centrální na decentrální  energetiku, sezónním skladováním el. energie z OZE, soběstačnými, komunami ovládanými lokálními a regionálními modely distribučních sítí, ...

Pokud tato instituce bude dále rozšiřovat zpátečnické a nepravdivé informace, nebude možná společenská objednávka, kterou vyžaduje politika.

ČR upadne na úroveň rozvojových zemí.

Pojďme vytápění uhlím a také topnými oleji úplně zrušit.  Brzy se připojíme na Slunce,   Fotovoltaické panely na každé střeše  Větší solární elektrárny  v bývalých průmyslových a těžebních lokalitách.

Domy si vybavíme vysokokapacitními bateriemi a doma vyrobenou elektřinu bude možné skladovat nejen přes noc, ale mnoho dní.

Nejsilnější myšlenka budoucí energetiky tedy zní: malé lokální zdroje.

Každý dům, každá obec bude taková malá elektrárna a teplárna v jednom.

Dotujeme elektromobily - z knihy "O čem sním, když náhodou spím" , Andrej Babiš

Pro tisíce evropských lokalit to už není sen, nýbrž realita.

Hlavní zdroje:

J. Šmajs, Ohrožená kultura, kniha vyznamenána 2012 Ruskou akademií věd za nejlepší vědeckou publikaci roku

H. Scheer, 100% jetzt, tvůrce Zákona o OZE v D2000 , zakladatel Eurosolar,

initiator IRENA

H.-J. Fell, průběžně zprávy Energy Watch Group

T. Seba, Clean Disruption of Energy and Transportation

0
Vytisknout
11667

Diskuse

Obsah vydání | 21. 2. 2018